Darmowa dostawa od 200,00 zł Łatwe, proste i tanie zwroty

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Poczpol.pl

1. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Poczpol.pl;
Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod https://www.poczpol.pl/ , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy „PM&IP Sp. z o.o.” z siedzibą w Bydgoszczy (85-051), ul. Pomorska 58a/6, telefon 725982911, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującego się numerem NIP 967-145-24-61, REGON 521013019 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://www.poczpol.pl/pol-terms.html i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sklep internetowy, działający pod adresem: https://www.poczpol.pl/, prowadzony jest przez „PM&IP Sp. z o.o.” z siedzibą w Bydgoszczy (85-051), ul. Pomorska 58a/6, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 967-145-24-61, REGON 521013019.
Niniejszy Regulamin określa w szczególności: zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Poczpol.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.poczpol.pl/ oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Klient zobowiązany jest do: niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.poczpol.pl/, wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź dalej”, zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Zakupy bez rejestracji” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia, podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane, wybrać metodę dostawy dostawy i płatności za zamówienie, zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia, kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu dostawy,

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Poczpol.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Złożyłeś zamówienie", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Dostawa
Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy zakupionych produktów:
Płatność z góry
Orlen paczka - 9,90 zł - Sam transport zajmie 1-2 dni roboczych
InPost Paczkomat - 12,90 zł - Sam transport zajmie 1-2 dni roboczych
Kurier inpost - 14,00 zł - Sam transport zajmie 1-2 dni roboczych
Pocztex kurier - 14,00 zł - Sam transport zajmie 2-3 dni roboczych
Automat Paczkowy lub punkt odbioru - 14,00 zł - Sam transport zajmie 2-3 dni roboczych

Płatność przy odbiorze:
Pocztex kurier - 17,90 zł - Sam transport zajmie 2-3 dni roboczych

Wysyłka zagraniczna od 21,00 zł

Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

6. Ceny i metody płatności
Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
przelewem na numer konta bankowego mBank S.A. Numer rachunku: 28 1140 2004 0000 3802 8208 2645,
płatnością za pośrednictwem IdoPay,
kartą płatniczą,
płatność za pośrednictwem serwisu PayPal.com (serwis należy do spółki PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard
płatność za pobraniem przy odbiorze tylko do kwoty maksymalnie 500 zł
Sklep udostępnia Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką zawierającą Produkt. Klient wyraża zgodę, aby dowód zakupu (faktura lub paragon) został przesłany na podany przez niego adres e-mail.

7. Prawo do odstąpienia od umowy
Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8. Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
Zwracaną rzecz proszę odesłać na adres: PM&IP Sp. z o.o., pomorska 58a/6, 85-051 Bydgoszcz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Reklamacje dotyczące Towarów
PM&IP Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@poczpol.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
żądać wymiany produktu na wolny od wad,
żądać usunięcia wady,
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@poczpol.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12. Postanowienia końcowe

Regulamin jest integralną częścią zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 5089 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-28
Szybko i sprawnie
2024-05-27
Polecam
pixel